Program 2023

  Næringseiendom Arbeidsrett Forsvarerkurs Familie- og arverett Selskapsrett Aktuelle temaer 1 Aktuelle temaer 2 Aktuelle temaer 3 Aktuelle temaer 4
  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle
Torsdag 1. juni

09.30

Åpning i foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus

Del 1

10.15

Utleie av bygg under oppføring og leiertilpasninger

Nytt i arbeidsretten – rettsutvikling i Norge

Nytt i strafferetten

Uskiftet bo

Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres?

Hvordan lykkes i en mekling? Hva bør du huske på, og hvilke feller bør du unngå?

Når leietaker sliter økonomisk

Reglene som gjelder ved salg av varer og tjenester

Advokaters bruk av EMK

12.00

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

13.00

Aksjonæravtale i eiendomsselskap

To tema: Nytt i arbeidsretten forts. Nytt i rettsutvikling i EU/EØS

Sakkyndighet og bruk av DNA-bevis i strafferettspleien

Oppløsning av sameie mellom ektefeller

Aksjebaserte incentivordninger

Effektiv kommunikasjon i forhandlinger

Fra nabovarsel til ferdigattest

Direktekrav mot forsikringsselskaper

Foreldelse – de største fallgruvene ved fristavbrudd HR-2023-93-A

14.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15.15

Kjøp av boligutviklingstomter

Arbeidsrett og bærekraft

Fra tilsyn til straffesak

Ekteskapsloven § 58 – gjeldsfradrag på felleseieskifte

Omgåelser innenfor selskapsretten – grensen mellom lovlige tilpasninger og ulovlige omgåelser

Verktøy for effektiv gjennomføring av kommersielle tvistesaker. Hva bør man og hva bør man ikke gjøre bruk av?

Veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven – rettslig og praktisk gjennomgang

Åpenhetsloven – hvordan bistå klienter med loven i praksis?

Avtalte misligholdsbeføyelser

17.00

Afterwork i foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus

18.00

Advokatfesten

Fredag 2. juni

Del 4

09.00

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler – hvor står vi nå?

Innleie

Nye retningslinjer for mer effektiv behandling av straffesaker i tingrett og lagmannsrett

Dødsbo- og felleseieskifte

Aksjelovens regler om utdeling, kreditt og sikkerhetsstillelse samt avtaler med aksjeeier mv. En innføring

Sakkyndigbevis i kommersielle tvister

Erstatningsutmåling i personskadesaker

Personvern i arbeidsforhold

Arbeidsrettens og Høyesteretts bruk av styringsretten som rettskilde

Parallellsesjon til arbeidsretten

10.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11.30

Delavståelse fra næringseiendom – prosessen og erstatningsposisjonene

To tema: Arbeidsavtalers funksjon som både rettslig regulering og informasjon. Konfidensialitet og innsyn i varslingssaker

Barn og straff

Testamenter

Styrets ansvar for bærekraftig selskapsledelse – forberedelse til klimarelaterte erstatningssøksmål mot styremedlemmer

Bevistilgang under saksforberedelse i sivile saker – med fokus på digitale bevis

Grunnbeskatning i sin alminnelighet – en sammenligning av de ulike grunnrenteregimene

Topp 10 konkurranserettslige fallgruver

Atypiske arbeidsforhold i et EØS-rettslig perspektiv

Parallellsesjon til arbeidsretten

13.15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på